— jesteś osobą

pełnoletnią?

jesteś
osobą
pełnoletnią?

Potwierdzam i wchodzę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. DEFINICJE

1.1 „Pani Wina” oznacza przedsiębiorcę działającego pod firmą „Pani Wina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, Viii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000786355 , posiadającą numer REGON: 383362829 oraz numer NIP: 7831801752, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szaserów 43/45/1, 04-306 Warszawa; adres e-mail: hej@paniwina.pl, posiadającą ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr UD-VI-WDG-7340/I/B-714/2020 z dnia 01.12.2020 wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
1.2 „Zamawiający” oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie oraz oświadczyła, że znany jest jej Regulamin korzystania z Portalu i akceptuje go a ponadto wyraziła w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych podczas zawierania Umowy Sprzedaży.
1.3 „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia oraz potwierdziła ukończenie 18 roku życia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na Portalu, która rozpoczęła korzystanie z Portalu.
1.4 „Usługa” oznacza usługę świadczoną przez Pani Wina drogą elektroniczną Użytkownikom za pomocą Portalu, polegającą m. in. na:
a) umożliwieniu korzystania z Portalu i dostępu do jego treści na warunkach określonych w Regulaminie;
b) umożliwieniu przeglądania i odtwarzania treści zawartych na Portalu warunkach określonych w Regulaminie;
c) składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Produktów w Punkcie Sprzedaży.
1.5 „Portal” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.paniwina.pl, wraz z systemem informatycznym Portalu oraz interfejsem Portalu.
1.6 „Produkt” oznacza produkty prezentowane przez Pani Wina na Portalu dostępne w Punkcie Sprzedaży.
1.7 „Punkt Sprzedaży” oznacza lokal Pani Wina zlokalizowany pod adresem ul. Szaserów 43/45 lok. użyt. nr 1, 04-306 Warszawa.
1.8 „Materiały” oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez Pani Wina na Portalu, w tym zdjęcia, znaki towarowe, opisy i informacje o Produktach.
1.9 „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
1.10 „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Użytkownika składane przez Użytkownika za pomocą Portalu dotyczące zakupu Produktów w Punkcie Sprzedaży.
1.11 „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
1.12 „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
1.13 „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
1.14 „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
1.15 „Ustawa o trzeźwości” oznacza ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., tj. z dnia 18 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).
1.16 „Kodeks cywilny” oznacza ustawę kodeks cywilny, tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
1.17 „RODO” oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.18 „Polityka Prywatności” oznacza Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący integralną jego część.

2. INFORMACJE WSTĘPNE

2.1 Wszelkie odniesienia w Regulaminie do rodzaju gramatycznego obejmują wszystkie rodzaje, a odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.
2.2 Pani Wina świadczy Użytkownikom Usługę, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
2.3 Usługodawcą w rozumieniu Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną jest Pani Wina.
2.4 Użytkownik ma możliwość zapoznać się w każdej chwili z Regulaminem a także utrwalić jego treść we własnym zakresie. Regulamin umieszczony jest na Portalu i jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie.
2.5 Regulamin określa:
a) Rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez Pani Wina Usługi drogą elektroniczną zapośrednictwem Portalu;
b) Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu;
c) Tryb i warunki składania Zamówień.
d) Tryb postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy.
2.6 Zamawiającymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.7 Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Zamawiającym będących konsumentami, przyznanych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
2.8 Regulamin obowiązuje również Zamawiających, którzy dokonali Zamówienia za pośrednictwem połączenia telefonicznego z Pani Wina pod numerem telefonu 516583531 lub mailowo pod adresem hej@paniwina.pl. Zamawiający tacy mają dostęp do Regulaminu na Portalu.
2.9 Informacje handlowe dotyczące Produktów zamieszczone na witrynie www.paniwina.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania złożenia Zamówienia.

3. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

3.1 Do korzystania z Usługi i Portalu wymagany jest:
a) dostęp do Internetu;
b) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies;
c) Włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript;
d) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
e) Aby złożyć Zamówienie Zamawiający musi posiadać konto e-mail;
3.2 Informacje na temat Pani Wina oraz dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.1. Regulaminu. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Portalu, kontakt z Pani Wina odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres hej@paniwina.pl. Pani Wina odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych o których mowa w pkt 7 Regulaminu.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

4.1 Każdy Użytkownik korzystający z Portalu, który chce skorzystać́ z Usługi, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi i złożenie Zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Przystąpienie do korzystania z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją treści Regulaminu.
4.2 Dane osobowe i inne informacje dostarczane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami Polityki Prywatności. Użytkownik akceptując Regulamin, akceptuje również zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
4.3 Składając Zamówienie na Portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni, posiada zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.
4.4 Pani Wina zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
4.5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Portalu. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez zakończenie korzystania z Portalu. Zakończenie korzystania z Usługi pozostaje bez wpływu na złożone Zamówienia, które podlegają wykonaniu i obligują każdą ze Stron do wykonania zobowiązań wynikających z tych Zamówień.
4.6 Zasady korzystania z ofert promocyjnych lub innych niestandardowych warunków zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży są określane przez odrębne warunki akcji promocyjnych i udostępniane są na Portalu w sposób, który umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z nimi.
4.7 O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do Materiałów udostępnianych na Portalu, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe Pani Wina oraz producentów Produktów i innych dostępnych na Portalu elementów graficznych, programów komputerowych bądź ich poszczególnych części, jak również prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa wyłączne podlegają ochronie i przysługują ich właścicielom, Pani Wina lub podmiotom, z którymi Pani Wina zawarł stosowne umowy. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do poszanowania tych praw.
4.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Portalem oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej;
c) korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
e) korzystania z treści zamieszczonych na Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu składania Zamówień; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Pani Wina lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Pani Wina lub ich właściciela.
4.9 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności lub czynności wykonane na jego zlecenie za pośrednictwem Portalu.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Sprzedaż Produktów prezentowanych na Portalu prowadzona jest przez Pani Wina w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Szaserów 43/45 lok. użyt. nr 1, 04-306 Warszawa.
5.2 Pani Wina nie prowadzi na Portalu sprzedaży hurtowej alkoholu. Za pomocą Portalu można zamówić do 10 sztuk tego samego Produktu. W celu zamówienia powyżej 10 sztuk tego samego Produktu wymagany jest indywidualny kontakt z Pani Wina pod adresem e-mail: hej@paniwina.pl. Warunkiem dokonania Zamówienia Produktów za pośrednictwem Portalu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.
5.3 Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Portalu, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie poniżej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Punkcie Sprzedaży.
5.4 Aby złożyć Zamówienie należy postępować zgodnie z procedurą zakupów online na Portalu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na Portalu (tj. m. in. wybrać Produkt i jego ilość, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności oraz złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i Płacę” oraz podać wszelkie dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia).
5.5 Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Zamawiającego, iż nie jest osobą o której mowa w art. 15 Ustawy o trzeźwości, oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
5.6 Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie przez Pani Wina Zamówienia oraz przyjęciu Zamówienia do realizacji.
5.7 Pani Wina akceptuje wyłącznie metody płatności wskazane na Portalu podczas składania Zamówienia.
5.8 Zapłaty za Zamówiony towar Zamawiający może dokonać za pośrednictwem jednego, wybranego przez siebie sposoby zapłaty:
a) zapłata przy odbiorze Zamówienia w Punkcie Sprzedaży;
b) kartą płatniczą online
c) przelewem online
Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Zamówienia.
5.9 Pani Wina zachowuje własność Produktów do momentu odbioru Zamówienia przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.
5.10 Ceny podane na Portalu zawierają podatek VAT, lecz nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, która zostanie dodana do łącznej kwoty podczas składania Zamówienia zgodnie z procedurą zakupów online na Portalu.
5.11 Ceny mogą w dowolnym momencie ulec zmianie. Jednak zmiany nie będą obejmować Zamówień, dla których Zamawiający otrzymał Potwierdzenie zamówienia.

6. ODBIÓR LUB DOSTAWA PRODUKTÓW

6.1 Poprzez złożenie Zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów w Punkcie Sprzedaży zlokalizowanym w Warszawie przy ul Szaserów 43/45 lok. uż. 1. Zamawiający może odebrać Produkty osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez Zamawiającego osoby trzeciej, w każdy wtorek niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, w godzinach 17:00-18.00. Zamawiający może również skorzystać z usług firmy kurierskiej, która odbierze zamówione przez Zamawiającego Produkty i dostarczy pod wskazany w Zamówieniu adres.
6.2 Informacja o przygotowaniu do odbioru zamówionych przez Zamawiającego Produktów zostanie przesłana Zamawiającemu na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Produktów zobowiązana będzie do podania imienia i nazwiska Zamawiającego oraz numeru Zamówienia. Warunkiem wydania Produktów jest pisemne potwierdzenie odbioru. Sprzedawca zastrzega, że Produkty nie zostaną wydane osobie niepełnoletniej lub znajdującej się w stanie nietrzeźwości. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby odbierającej Produkt zamówiony zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, Pani Wina lub osoba przez Pani Wina oddelegowana uprawnienie są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek odbierającego Produkt.
6.3 W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji dostawy Produktu, za moment wydania Produktu Zamawiającemu uznaje się wydania zamówionych Produktów firmie kurierskiej. Wybierając w treści Zamówienia opcję dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający jednocześnie oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Produktów w jego imieniu.
6.4 Koszty, które ponosi Zamawiający z tytułu dostarczenia Produktu przez firmę kurierską, są podawane na Portalu przy składaniu Zamówienia.
6.5 Produkt, który został zwrócony do Pani Wina przez firmę kurierską z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, zostanie zwrócony do Pani Wina na koszt Zamawiającego. Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki.
6.6 Zamawiający – w przypadku wyboru dostawy zamówienia przez firmę kurierską – jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, kiedy Produkt jest niezgodny z treścią Zamówienia lub jeżeli Produkty są uszkodzone, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkody, zgodnie z procedurą firmy kurierskiej i o kontakt z Pani Wina.
6.7 Pani Wina nie odpowiada za opóźnienia, zaistniałe po wydaniu Produktu firmie kurierskiej.

7. REKLAMACJE, RĘKOJMIA I GWARANCJA
REKLAMACJA W ZAKRESIE USŁUGI

7.1 Jeśli Użytkownik stwierdzi nieprawidłowość Usługi świadczonej przez Pani Wina, może wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: hej@paniwina.pl. Reklamacja powinna zawierać:
i. imię i nazwisko (nazwę firmy);
ii. adres e-mail;
iii. wskazanie Usługi względem której wniesiona została reklamacja;
iv. przyczyny wniesienia reklamacji, czyli uwagi i obiekcje Użytkownika względem Usługi będącej przedmiotem reklamacji.
7.2 W przypadku otrzymania reklamacji zawierającej niepełne dane lub informacje wymienione w pkt. 7.1, Pani Wina wzywa Użytkownika do ich uzupełnienia, a wobec nie uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania, reklamację pozostawia bez rozpoznania.
7.3 Termin rozpoznania reklamacji dotyczących Usługi wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Pani Wina może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu, w tym składania Zamówień i/lub może ograniczyć dostęp Użytkownika do Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
a) podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
b) naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych i praw osób trzecich;
c) działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zawartych przez Użytkownika Umów Sprzedaży oraz korzystanie z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8.2 Pani Wina będzie przetwarzać powierzone przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
8.3 Pani Wina w całości decyduje o funkcjach, interfejsie i infrastrukturze Portalu, w szczególności Pani Wina zastrzega sobie prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Portalu (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji Usługi) bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
8.4 Pani Wina zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Portalu treści o charakterze reklamowym, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczoną Usługą.
8.5 Pani Wina nie jest zobowiązana do zachowania ciągłości świadczenia Usługi i funkcjonowania Portalu. Pani Wina jest uprawniona, lecz nie jest zobowiązana do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Usługi oraz zmian w Portalu.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Pani Wina nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik.
9.2 Pani Wina nie jest w żaden sposób odpowiedzialna względem Użytkowników lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z Regulaminem lub niezgodnego z prawem korzystania przez Użytkowników z Usługi i Portalu.
9.3 Użytkownik ponosi wobec Pani Wina pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez Użytkownika prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń składanych przez Użytkownika.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

10.1 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Pani Wina jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1 Użytkownik Z zastrzeżeniem pkt. 11.8 Regulaminu poniżej, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej także jako: „Konsument”), może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
11.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Pani Wina wraz z Produktem, oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu., jednak nie jest to obowiązkowe.
11.3 Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do Pani Wina drogą elektroniczną na adres hej@paniwina.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Pani Wina wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
11.4 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Pani Wina zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pani Wina, Pani Wina nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.5 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, płatność zrealizowana przez Konsumenta zostanie zwrócona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Pani Wina skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pani Wina dokonuje zwrotu płatności na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Pani Wina może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.6 W przypadku realizacji prawa do odstąpienia, Konsument ma obowiązek zwrócić Pani Wina Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony na adres: ul. Szaserów 43/45 lok. użyt. nr 1, 04-306 Warszawa
11.7 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Pani Wina nie poinformował Zamawiającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
11.8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Zamawiającemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pani Wina usługi, Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Pani Wina nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Zamawiającego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Pani Wina do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Zamawiającemu będącemu konsumentem w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

12. ZMIANA REGULAMINU

12.1 Pani Wina przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
12.2 Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
12.3 Aktualny Regulamin jest publikowany w Portalu oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Użytkownika) bez dodatkowych opłat.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Zamówienie może być złożone w języku polskim.
13.2 W zakresie w niej nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.
13.3 Wszelkie spory wynikłe z realizacji Zamówień powinny być interpretowane w oparciu o obowiązujące prawo polskie.
13.4 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Pani Wina, a Zamawiającym będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
13.5 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Pani Wina, a Zamawiającym nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pani Wina.
13.6 Regulamin zawiera załączniki, które są jego integralną częścią:
a) „Wzór Formularza odstąpienia od umowy” (Załącznik nr 1)
b) „Polityka Prywatności” (Załącznik Nr 2)
13.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2021 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten Konsument powinien wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

„Pani Wina” Sp. z o. o.
ul. Szaserów 43/45/1
04-306 Warszawa
NIP: 7831801752
Adres e-mail: _____

Ja ______________________________________________ [proszę wpisać imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów:

1. __________________________________________________________________________
[ proszę podać dokładną nazwę i opis Produktu]

2. __________________________________________________________________________
[ proszę podać dokładną nazwę i opis Produktu]

3. __________________________________________________________________________
[ proszę podać dokładną nazwę i opis Produktu]

 

Data realizacji Zamówienia __________________________

 

______________________________________________
[Proszę wpisać imię i nazwisko Konsumenta]

______________________________________________
[Proszę wpisać adres Konsumenta]

 

 

___________________________________________
Data i podpis Konsumenta
(wymagany, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.
1.2 Polityka jest integralną częścią Regulaminu. Wraz z zaakceptowaniem Regulaminu Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Polityką. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszej Polityki. Użytkownik nie powinien akceptować Regulaminu i korzystać z Usługi jeśli nie akceptuje jakiegokolwiek postanowienia Polityki.
1.3 Administratorem danych osobowych jest „Pani Wina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, Viii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000786355, posiadającą numer REGON: 383362829 oraz numer NIP: 7831801752, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szaserów 43/45/1, 04-306 Warszawa, (dalej jako „Administrator”).
1.4 Administrator oświadcza, że Portal oraz aplikacje do niego odsyłające są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują̨ lub stanowią̨ zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają̨ informacje promujące nielegalne działania bądź́ zachowania, które są obraźliwe, stanowią̨ groźbę̨, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź́ religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę̨ naruszenia dóbr prawnie chronionych.
1.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.
1.6 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Administrator posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

2. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Państwa dane osobowe Bedą przetwarzane w celach:
a) realizacji i obsługi Zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający, którego dane dotyczą̨, lub podjęcia działań́ na zlecenie Zamawiającego, którego dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy;
b) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
e) udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
f) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
g) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób których dane dotyczą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2.2. Odbiorcą danych osobowych Bedą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają̨ go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy Zamówień złożonych w Portalu.
2.3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
2.4. Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym: a) dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń́; b) w przypadku założenia konta w Portalu dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień́; c) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują̨ przechowanie danych; d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą̨ przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń́. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

3.1 Użytkownikom przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie danych lub odbywa się na podstawie zgody);
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
3.2 Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert w zakresie Produktów prezentowanych na Portalu, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Pani Wina, co może wpływać na Użytkowników poprzez umożliwienie im zamówienia Produktów w podanych w takich ofertach cenach.
3.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Portalu, złożenia i realizacji Zamówienia, odpowiedzi na Państwa zapytanie, realizacji umowy, wysłanie zamówionej przez Państwa informacji marketingowej, handlowej. celu ulepszenia naszej strony internetowej.

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Strona wykorzystuje wtyczki social media. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany lub połączył się z mediami społecznościowymi po przeglądaniu Portalu, platforma social media może odnotować obecność Użytkownika na stronie. W celu ograniczenia lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wyłączyć wtyczkę social media przed wejściem na Portal.

5. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator danych oświadcza, Że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6. POLITYKA COOKIES

6.1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie (pliki Cookies). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta Portalu.
6.2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Portalu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.
6.3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu.
Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu, a także pomiędzy Portalem a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
6.4. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
6.5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
6.6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach internetowych komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
7.2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
7.3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
8.2 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
8.3 W celu wyjaśnienia wątpliwości lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. Formy kontaktu z Administratorem na adres e-mail: hej@paniwina.pl.
8.4 Polityka wchodzi w życie z dniem 21.01.2021 r.

 

 

9. Pani Wina is proprietary property of Pani Wina (UK) Limited (address 13 Glyn Road, London, KT4 8SD)

Produkt dodany do koszyka
Koszyk
  • Koszyk jest pusty